Regulamin Rady Uczniów w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Słupsku

Rada Uczniów, działająca w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Słupsku, zwana dalej RU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły, Regulaminu I Społecznej Szkoły Podstawowej STO oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI RU

§ 3

Do głównych celów działalności RU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności RU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN RU

§ 4

Opiekę nad pracą RU sprawują:        - Opiekun RU klas I – III

- Opiekun RU klas IV - VI.

§ 5

Opiekun RU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie RU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach RU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 6

Do wybieralnych organów RU należą:

  1. Zarząd Rady Uczniów klas I - III.
  2. Przedstawiciele Rady Uczniów I - III.
  3. Zarząd Rady Uczniów klas IV - VI.
  4. Przedstawiciele Rady Uczniów IV -VI.

Ich kadencja trwa 1 rok. Funkcje pełnione w wybieralnych organach RU nie mogą być łączone.

§ 7

Do kompetencji Zarządu RU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania RU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków RU,

e. sprawuje opiekę nad Kroniką szkoły, w której ujmuje relację ze szkolnych wydarzeń,

f. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

Obrady Zarządu RU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu RU lub Opiekuna RU przynajmniej raz na dwa miesiące.

§ 8

Do obowiązków przedstawicieli RU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu RU i realizacja celów RU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy RU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu RU.

§ 9

Zarząd RU składa się z:

1. Przewodniczącego RU,

2. Wiceprzewodniczącego RU,

3. II Wiceprzewodniczącego RU

§ 10

Przewodniczący RU:

a. kieruje pracą Zarządu RU,

b. reprezentuje RU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu RU oraz sprawozdanie końcowe z działalności RU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu RU,

e. podczas każdego z zebrań Zarządu RU wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji RU.

§ 11

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań przedstawicieli RU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu RU.

§ 12

1. Wybieralne organy RU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje RU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA 

§ 13

Organy wybieralne RU: Zarząd SU, Przedstawiciele RU oraz Opiekun SU wybierani są na początku każdego roku szkolnego. Wybory do organów RU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§ 14

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

§ 15

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. członka Zarządu RU – posiada każdy uczeń szkoły,

b. Przedstawiciela RU – posiada każdy uczeń szkoły,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 16

Ogólnoszkolne wybory do RU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi opiekun RU i 2 losowo wybranych przedstawicieli klas, którzy nie są kandydatami.

§ 17

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 18

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do RU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Przewodniczącym Zarządu RU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich kandydatów do RU.

5. Wiceprzewodniczącym Zarządu RU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do RU.

6. II Wiceprzewodniczącym Zarządu RU zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do RU.

7. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 19

1. Mandat członka Zarządu RU oraz przedstawiciela RU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce stałych członków Zarządu RU - Zarząd RU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu RU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 20

1. Zmiany Regulaminu RU można dokonać podczas wspólnych obrad RU na wniosek Przewodniczącego RU, Opiekuna RU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy przedstawicieli RU.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski RU w dn. 25.10.2017 r. i wchodzi w życie z dn. 31.10.2017 r.