OCENA ZACHOWANIA Zespołu Szkół STO (z wyłączeniem klas I-III SPł

1) Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów

PUNKTY DODATNIE:

Lp. Kryteria   oceny Osoby oceniające Liczba pkt Częstotliwość
1.

Udział ucznia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach i zawodach sportowych

laureat/finalista/wyróżniony poziomu:

- szkolnego

- międzyszkolnego

- powiatowego

- wojewódzkiego, krajowego, międzynarodowego

- kuratoryjny

- certyfikaty

Nauczyciel przedmiotu

udział 5 p.

1 - 10 p.

10 – 15 p.

15 – 25 p.

25 – 60 p.

60 – 100 p.

max. 50 p. za certyfikat

każdorazowo
2. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (występy, pokazy) Nauczyciel przedmiotu, wychowawca 5 – 20 Każdorazowo
3. Funkcja w szkole (aktywne działanie) Opiekun SU, wychowawca 1 – 20 Jednorazowo
4. Wysoka kultura osobista Wychowawca 1 - 10 Jednorazowo przy braku nagan
5. Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracę nad sobą Wychowawca i grono pedagogiczne 1 - 20 jednorazowo
6. Funkcja w klasie (aktywne działanie – gospodarz, zastępca\, skarbnik) Wychowawca 1 – 10 Jednorazowo
7.

Praca na rzecz środowiska

- udział w akcjach

- organizacja

Grono pedagogiczne

5

10 - 20

Każdorazowo
8. Pomoc podczas szkolnej imprezy w zależności od wkładu pracy Osoby odpowiedzialne za organizację 5 - 15 każdorazowo
9. Pomoc i organizacja imprez sportowych Nauczyciele wf. 5 – 15 każdorazowo
10. Praca na rzecz klasy i szkoły Wychowawca i grono pedagog. 5 Każdorazowo (max. 25/mc.)
11. Systematyczna pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość, łagodzenie konfliktów koleżeńskich Grono pedagog., uczniowie klasy 5 – 20 Jednorazowo
12. Aktywne pełnienie funkcji dyżurnego Wychowawca 5 Każdorazowo po tygodniowycm dyżurze
13. Brak nieusprawiedliwionych spóźnień Wychowawca 20 Jednorazowo
14. Wysoka frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych w semestrze Nauczyciel prowadzący 1 – 20 Jednorazowo
15. Inne pozytywne formy aktywności Dyrekcja i grono pedagog. 1 -20 ze szczegółowym uzasadnieniem każdorazowo

PUNKTY UJEMNE

Punkty ujemne przyznawane są za każde przewinienie .

Lp. Kryteria oceny Liczba punktów
1. Posiadanie i spożywanie alkoholu -200
2. Posiadanie, zażywanie narkotyków oraz innych środków odurzających -200
3. Cyberprzemoc Od -100 do -200
4. Bójka -50
5. Kradzież -50
6. Palenie papierosów -50
7. Wyłudzenie pieniędzy -50
8. Niewłaściwe zachowanie wobec pracowników szkoły i innych osób -30
9. Niszczenie sprzętów i mebli -20
10. Wulgarne słownictwo -20
11. Zaczepki fizyczne, celowe zadawanie bólu, znęcanie się Od -20 do -50
12. Ucieczka z lekcji -10
13. Ubliżanie kolegom, zaczepki słowne -10
14. Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek, używanie przedmiotów bez zgody właściciela -10
15. Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań Od -5 do -10
16. Niewykonanie poleceń nauczyciela -10
17. Przeszkadzanie na lekcji -10
18. Zaśmiecanie otoczenia -5
19. Nieusprawiedliwione spóźnienie -5
20. Niechlujny lub wyzywający strój; ubiór niedostosowany do sytuacji szkolnej; makijaż *(szczegółowe zasady ubioru w WSO) -5
21. Używanie na terenie szkoły telefonu komórkowego oraz innych urządzeń multimedialnych bez pozwolenia nauczyciela -10
22. Niekorzystanie z szatni (okrycie wierzchnie pozostawione w szatni) -5
23. Niestawienie się na konkurs / zawody, do których uczeń był zgłoszony Zgodnie z rangą konkursu punkty minusowe o 5 więcej
24. Inne negatywne niewyszczególnione zachowania ucznia Od -5 do -20 według uznania wychowawcy i dyrekcji ze szczegółowym uzasadnieniem

2) Punktowo zachowanie ucznia ocenia się następująco:

Zachowanie Skrót literowy Ilość punktów
Wzorowe wz. 300 p. i powyżej
Bardzo dobre bdb. 176 – 299 p.
Dobre db. 100-175 p.
Poprawne pop. 51-99 p.
Nieodpowiednie ndp. 1-50 p.
Naganne nag. 0 p. i poniżej oraz konfikt z prawem