Procedury egzaminacyjne dla rodziców

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze fakty:

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.

 • Egzamin jest obowiązkowy.

 • Egzamin ma formę pisemną.

 • Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.

 • Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

 • Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 • Uczniowie posiadają legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 • Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.

 • Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach, przy wyznaczonych poprzez losowanie stolikach.

 • Uczniowie piszą samodzielnie a przebieg egzaminu jest nadzorowany przez komisje.

 • Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega zasad i procedur. Uczeń taki pisze egzamin w terminie dodatkowym.

 • Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

 • Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

 • Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

 • Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

 • Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 • Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

 • Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin – Termin i wymagane przedmioty:

Termin:

 1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w kwietniu.)

 1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Każdy przedmiot jest zdawany innego dnia:

Dzień pierwszy

Standardowy czas – język polski 120 minut, przedłużenie czasu – język polski do 180 minut

 • długopis

 • legitymacja szkolna

Dzień drugi

Standardowy czas – Matematyka 100 minut, przedłużenie czasu – matematyka do 150 minut

 • długopis linijka

 • legitymacja szkolna

Dzień trzeci

Standardowy czas – język obcy 90 minut, przedłużenie czasu  – język obcy do 135 minut

 • długopis

 • legitymacja szkolna

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

Zwolnienia z egzaminu:
Nie przystępuje do egzaminu uczeń:

‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z egzaminu zwolniony jest uczeń:

‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. ‒ który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym. ‒ który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie wówczas wpisane słowo „zwolniony” lub „zwolniona”.

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 (Szczegółowe informacje o egzaminie na stronie www.cke.gov.pl)