• baner_2021.jpg

tarcza 2021

Brązowa Tarcza Perspektyw dla I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku za rok szkolny 2019/2020

 

 R E G U L A M I N

rekrutacji do klas pierwszych czteroletniego

I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy
STO w Słupsku
w roku szkolnym 2021/2022

§1

Nabór do klasy pierwszej liceum przeprowadza powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna, dla której dyrektor wyznacza przewodniczącego. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 2 nauczycieli tej szkoły oraz dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

Nabór odbywa się z pominięciem platformy naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych w Słupsku.

§2

Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym i międzyoddziałowym. W roku szkolnym 2021/2022 oferowane są następujące profile:

 • politechniczny (rozszerzona matematyka i fizyka oraz język angielski),
 • humanistyczno - językowy (rozszerzony język polski, język angielski, WOS).

Warunkiem utworzenia klasy jest liczba minimum 16 chętnych uczniów. W przypadku mniejszej liczby chętnych, o utworzeniu bądź nie utworzeniu klasy decyduje osoba prowadząca szkołę (Zarząd SKT nr 68 STO w Słupsku) na wniosek dyrektora szkoły.

§3

Warunkiem koniecznym aplikowania do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Słupsku, zwanego dalej SLO, w roku szkolnym 2021/2022 jest ukończenie szkoły podstawowej oraz uzyskanie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

§4

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do SLO w roku szkolnym 2021/22:

 1. elektroniczna karta zapisu dostępna na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA lub tradycyjna (papierowa), dostępna w sekretariacie szkoły.
 2. poświadczona kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 3. poświadczona kopia lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
 5. dwie fotografie (na odwrocie fotografii czytelnie napisane: imię, nazwisko)
 6. karta zdrowia i szczepień.

§5

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej SLO decyduje uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wg algorytmu
z załącznika nr 1.

§6

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim przyjmowani są do SLO niezależnie od innych kryteriów zawartych w regulaminie. Informacja o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad przedmiotowych winna być umieszczona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Do SLO będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali średnią ocen 4,0 i wyżej oraz zachowanie co najmniej dobre.
 3. Absolwenci I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku mają pierwszeństwo przed kandydatami z innych szkół w przypadku uzyskania przez nich jednakowej średniej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.

§7

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości zakodowaną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I na stronie internetowej szkoły.

§8

   W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

 

Załącznik nr 1

Algorytm przeliczania punktów

Maksymalna ilość punktów do uzyskania 200.

Wynik egzaminu ósmoklasisty:

 • wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się
  przez 0,35
 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Świadectwo ukończenia szkoły:

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

Szczególnych osiągnięcia:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty:

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 7 punktów,
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 5 punktów,
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych, artystycznych lub innych niż wymienione wyżej, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty
 2. krajowym – 3 punkty
 3. wojewódzkim – 2 punkty
 4. powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

 1. za ocenę celującą po 35 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów
 3. za ocenę dobrą po 25 punktów
 4. za ocenę dostateczną po 15 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą po 10 punktów

Z języka obcego nowożytnego:

 1. za ocenę celującą - 30 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów
 3. za ocenę dobrą - 20 punktów
 4. za ocenę dostateczną - 10 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą - 5 punktów.


Załącznik nr 2

Harmonogram rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 22.04.2021 r.
do 25.06.2021 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie lub oryginał) oraz innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia. od 28.06.2021 r.
do 23.07.2021r.
3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie podpisanej umowy na świadczenie usług edukacyjnych.

Brak tak rozumianego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z nauki w I SLO STO w Słupsku

do 23.07.2020 r.
5 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, którzy uzyskali prawo przyjęcia do I SLO STO w Słupsku. 23.07.2021 r.